Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, syfte och ändamål för insamlingen, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats och tjänster som tillhandahålls via vår webbplats ("Tjänsten"). Mekoflex är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Mekoflex sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Introduktion

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Mekoflex samlar in och behandlar om dig som användare i samband med offert, tillverkning, leverans och betalning för varor är:

Mekoflex behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Mekoflex inte kan utföra Tjänsten.

Viss information inhämtas automatiskt när du använder webbplatsen, men syftar inte till att innehålla några uppgifter knutna till dig som individuell person. Denna information innehåller:

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

1) Ändamål knutna till att offerera, tillverka, leverera och ta betalt för varor du valt att beställa av oss. Vi behandlar då personuppgifterna för att:

2) Ändamål knutna till marknadsföring efter att du givit ditt uttryckliga samtycke. Vi behandlar då personuppgifterna för att:

3) Ändamål knutna till webbplatsens funktion. Vi behandlar då personuppgifterna för att:

För punkt 3) så samlar vi in och lagrar denna typ av data, men den är inte knuten till dig som individ.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig

Mekoflex behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (till exempel för att kunna leverera varor till dig).

Nödvändig behandling för ändamål som rör Mekoflex eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning)

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Mekoflex eller tredje parts berättigade intressen, kan Mekoflex behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Mekoflex kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är relevant för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Mekoflex produkter och tjänster. Med "berättigade intressen" avses vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster och för att säkerställa att våra Tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling (se "Dina rättigheter och val" nedan).

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke

Mekoflex kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (till exempel för att skicka nyhetsbrev till dig).

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Mekoflex kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och Överföring av personuppgifter

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Mekoflex har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning. All behandling av dina personuppgifter sker under sekretess.

Överföring av uppgifter till tredje part

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Mekoflex kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Mekoflex räkning, till exempel för att tillhandahålla bokföringstjänster eller frakttjänster. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Mekoflex leverantörer får tillgång till vissa av dina personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till tredje part får endast användas till syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Mekoflex samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation som inte är äldre än 24 månader. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Mekoflex (se "Kontaktuppgifter" nedan).

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Mekoflex behandlar personuppgifter om dig. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior har Mekoflex rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Mekoflex administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Mekoflex, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel:

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, till exempel om behandlingen är nödvändig för att Mekoflex ska uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Mekoflex får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Mekoflex inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Mekoflex behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Mekoflex eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Mekoflex får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Mekoflex inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Mekoflex får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Mekoflex inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att avregistrera dig i e-post som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Mekoflex samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Mekoflex till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar på din dator eller mobil och det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen används bara under tiden du besöker vår webbplats (så kallad sessions-cookie) och försvinner sedan. Mekoflex använder båda typerna av cookies.

Vi använder cookies för följande syften:

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies helt eller delvis. För att vår webbplats ska fungera tillfredsställande behöver du åtminstone acceptera cookies under tiden du besöker webbplatsen (sessions-cookies).

Länkar till andra webbplatser

I de fall vår tjänst hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Mekoflex frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela med dig av information till sociala medier, som till exempel Instagram, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen här:

https://www.mekoflex.se/Personuppgiftspolicy.asp

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

MEKOFLEX AB
Elektrikergatan 3
566 33 HABO

info@mekoflex.se
036 - 460 70