Läs detta innan du beställer glaspartier av oss

Här hittar du viktig information om måttsättning, spröjs och orientering för våra glaspartisystem - Panorama M20, Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90 och Fasad M100. Ytterligare information om de olika systemen finns under Produktinformation - Glaspartier.

Du hittar Monteringsinstruktioner och Ritningar under Manualer. Vi rekommenderar att du läser igenom monteringsinstruktionen innan du beställer. Där finns till exempel information om vilken utrustning du behöver för att montera glaspartiet. Det finns också ett ritningsdokument som du kan använda för att planera ditt byggprojekt.

Bredd- och Höjdmått för glaspartiet - Viktigt att ange rätt mått!

Skiss visar minsta höjd och bredd för ett glasparti

När du beställer glaspartier av oss blir yttermåtten för glaspartiet exakt så stora som du anger för bredd och höjd. Det är alltså karmyttermåttet som anges för bredd och höjd.

För att glasa in en befintlig öppning tar du reda på vad glaspartiets bredd (b) och höjd (h) ska vara genom att mäta upp det minsta bredd- och höjd-måttet i öppningen. Ju mindre skillnad det är mellan minsta mått och största mått för bredd respektive höjd desto bättre. Kontrollera också att öppningen är i våg och lod med hjälp av ett vattenpass.

Stommen som glaspartierna monteras i behöver vara formstabil så att inte måtten ändrar sig med tiden. Använd till exempel limträ för stommen.

Undvik att bygga stommen i tryckimpregnerat virke då detta ändrar form när det torkar.

Mått för M50 och M70 skjutpartier

Mät upp minsta bredd och höjd för öppningen.

Kontrollera måttskillnader. Skillnaden mellan det uppmätta minsta och största måttet för öppningen får vara högst 5 mm i breddled och 5 mm i höjdled. Bygg på stommen för att linjera i höjd respektive breddled om skillnaden är för stor.

Beställ sedan skjutpartiet med exakt de mått du har mätt upp, det vill säga minsta bredd och minsta höjd. Du behöver inte justera dessa mått eftersom M50 och M70 skjutpartier har viss justermån inbyggd.

Mått för M50 och M70 fasta partier

Mät upp minsta bredd och höjd för öppningen.

Vi rekommenderar att du minskar höjden med 5 mm och bredden med 5 mm jämfört med de uppmätta måtten för att underlätta montering (ställmån).

Beställ sedan det fasta partiet med de uträknade måtten.

Mått för M20 skjutpartier

Mät upp minsta bredd och höjd för öppningen.

M20 skjutpartier skiljer sig från M50/M70-systemen då det har en fast ram runt hela partiet.

Vi rekommenderar därför att du minskar höjden med 5 mm och bredden med 5 mm jämfört med de uppmätta måtten för att underlätta montering (ställmån).

Beställ sedan skjutpartiet med de uträknade måtten.

Mått för M90 och M100 skjutpartier samt fasta partier

Mät upp minsta bredd och höjd för öppningen.

M90 och M100 skjutpartier skiljer sig från M50/M70-systemen då dessa har en fast ram runt hela partiet. M90 och M100 skjutpartier och fasta partier har också bruten köldbrygga och lämpar sig för isolerade uterum.

Vi rekommenderar därför att du minskar bredden med 20 mm och höjden med 20 mm jämfört med de uppmätta måtten för att lämna plats för drevning runt partiet. Detta ger dig en 10 mm bred spalt för isolering runt hela partiet. Skjutpartier isoleras i vissa fall inte i underkant. Om du inte tänker isolera under partiet så räcker det att minska höjden med 10 mm.

Om du inte tänker isolera partiet alls så rekommenderar vi att du minskar höjden med 5 mm och bredden med 5 mm jämfört med de uppmätta måtten för att underlätta montering (ställmån).

Beställ sedan glaspartiet med de uträknade måtten.

Djupmått - Krav på stommen för montering

Djupmåttet anger hur hur mycket plats partiet upptar i djupled och gäller för alla fyra sidorna runtom partiet (alltså botten, toppen och de båda sidorna). Du behöver en regel (eller motsvarande) med minst detta djupmått för att kunna montera partiet.

Skjutpartier har en rälsprofil som monteras på regeln. Rälsprofilen har olika antal spår beroende på hur många luckor partiet har. Eftersom luckorna monteras på spåren av rälsen så kan det totala djupet för partiet bli något större än själva rälsprofilen.

Fasta partier har alltid samma djupmått oavsett storlek eller antal luckor.

Skiss visar minsta djupmått för ett skjutparti.

Följande minsta djupmått gäller beroende på typ av uterumssystem:

Panorama M20 Sommar M50 Vår/Höst M70 Vinter M90 Fasad M100
Fast parti - 52 mm 70 mm 45 mm 75 mm
1-del skjutparti - 58 mm - - -
2-delat skjutparti 72 mm 58 mm 81 mm 65 mm 158 mm
3-delat skjutparti 72 mm 85 mm 119 mm 117 mm 244 mm
4-delat skjutparti 94 mm 112 mm 157 mm 169 mm -
5-delat skjutparti 116 mm 139 mm - - -
4-delat skjutparti med möte - 58 mm 81 mm - -
6-delat skjutparti med möte - 85 mm 119 mm - -
8-delat skjutparti med möte - 112 mm 157 mm - -
1 skjutbar + 1 fast del - - - - 158 mm
2 skjutbara + 2 fasta delar med möte - - - - 158 mm

Se även Ritningar för fler detaljer kring olika mått på profilerna för respektive uterumssystem.

Spröjshöjd - för skjutdörrar med glasdelande spröjs

Denna information avseende spröjshöjd gäller för Sommar M50 och Vår/Höst M70 med glasdelande spröjs. Vi erbjuder också mellanglasspröjs för system med isolerglas.

Normalt sett monteras inglasningar med ovansidan av partierna i linje. Om ett dörrparti monteras bredvid ett fönsterparti blir resultatet bäst om dörrens spröjs (profilen som delar dörren i två delar) hamnar i linje med fönsterpartiets undre profil (se figur).

Skiss visar måttsättning av bredd, höjd och spröjshöjd för glaspartier.

Spröjshöjden är måttet från underkanten av dörrpartiet till spröjsprofilens ovankant (ett fönsterparti har inget spröjsmått). För att räkna ut spröjshöjden använder du följande formel:

Spröjshöjd = Dörrhöjd - Fönsterhöjd + a

För Uterumssystem:


Exempel, Sommar M50:

Antag att du vill köpa ett fönsterskjutparti med höjden 1 200 mm och en dörr som är 2 000 mm hög. Spröjshöjden för dörrpartiet blir då:

2 000 - 1 200 + 64 = 864 mm

Motsvarande exempel för Vår/Höst M70 blir: 2 000 - 1 200 + 70 = 870 mm

Luckbredd

Luckbredden är måttet på bredden för en (1) av luckorna (dörr/fönster) i ett skjutparti. När du har specat ett skjutparti efter dina mått så presenteras även luckbredden.

Du kan anpassa luckbredden genom att ändra på antal luckor för ett glasparti. På så vis kan du få ungefär samma luckbredd för alla skjutpartier när du har flera öppningar med olika bredd som ska täckas med glaspartier.

Exempelvis kan ett 3-delat skjutparti med bredden 3 000 mm ha luckbredden 102 cm. Ett 4-delat parti med samma bredd får luckbredden 78 cm.

(Luckornas bredd för ett skjutparti blir inte exakt bredden för hela skjutpartier delat med antal luckor (t ex. 3 000 mm / 3 st = 100 cm). Luckorna står omlott på rälsen och luckbredden blir därför lite större för att täcka hela öppningen. Samtidigt så minskas luckbredden något på grund av uppsamlingsprofilerna på sidorna som gör att öppningen som ska täckas minskar.)

Mötesparti - Skjutparti med stängning på mitten

Ett mötesparti är ett skjutparti där luckorna möts på mitten när partiet stängs. För mötespartier delar alltid två luckor på ett spår. Exempelvis har ett 6-delat skjutparti med möte en räls med tre (3) spår.

Exempel på 6-delat mötesparti sett ovanifrån:

Schematisk bild av ett mötesparti ovanifrån.

Mötespartier stängs på mitten där två luckor möter upp varandra. När skjutpartiet är maximalt öppnat befinner sig hälften av luckorna på ena sidan av skjutpartiet och den andra hälften på andra sidan av skjutpartiet.

(Det är möjligt att öppna skjutpartiet från någon av sidorna också, men du kan inte skjuta samman alla luckorna samtidigt åt enbart en sida.)

Lås - Placering av lås för skjutparti

För skjutpartier kan du välja vilken typ av lås du vill ha till vänster och till höger. Låsens placering (vänster och höger) gäller för när du befinner dig inomhus och tittar mot skjutpartiet.

Skiss visar placering av lås till vänster och höger för ett skjutparti.

Se även Produktinformation - Glaspartier för mer information och bilder på de lås som finns att välja på för respektive system.

Orientering - Luckornas ordning på skjutpartiets olika spår

(Gäller endast för skjutpartier utan möte.)

Orienteringen anger hur dörrarna är placerade på de olika spåren.

När du tittar på ett stängt skjutparti så befinner sig dörren på det spår som är närmast dig till höger för ett rättvänt parti. För ett spegelvänt skjutparti är dörren längst till vänster närmast dig.

I denna schematiska figur ser du två skjutpartier sedda från ovan:

Skiss visar rättvänd och spegelvänd orientering för skjutpartier.

Ett skjutparti går att öppna från båda sidorna och orienteringen anger alltså bara hur luckorna är ordnade på spåren. Normalt sett levereras alla partier rättvända, men om du har två skjutpartier bredvid varandra kan det vara mer estetiskt tilltalande att välja ett (1) rättvänt och ett (1) spegelvänt parti (enligt figuren ovanför).

För skjutpartier med fast del är det viktigt att välja orientering eftersom det styr vilken sida av partiet som är öppningsbar. För rättvänd orientering är det luckan till vänster sett inifrån som är öppningsbar och luckan till höger är fast och kan inte öppnas. För spegelvänd orientering är det luckan till höger sett inifrån som är öppningsbar. Den öppningsbara luckan löper alltid på spåret som är närmast utomhussidan.

Förlängd räls - Dölj skjutdörr bakom en vägg

(Gäller endast för Sommar M50.)

För skjutpartier finns det möjlighet att förlänga rälsen så att alla luckor går att gömma bakom till exempel en vägg när skjutpartiet är i fullt öppet läge.

Breddmåttet anger bredden för den öppning du vill täcka med skjutpartiet och är samma mått oberoende om du vill ha förlängd räls eller inte. Förlängd räls anger att rälsen ska förlängas så att hela öppningen kan bli helt fri från luckor i öppet läge.

Skjutpartier med 1 lucka levereras alltid med förlängd räls.

Det går att beställa förlängd räls både för skjutpartier med möte och utan möte. För skjutpartier med möte är rälsen förlängd både på höger och vänster sida.

Tänk på att orientering är extra viktigt för skjutpartier utan möte med förlängd räls eftersom orienteringen anger på vilken sida som partierna ska gömmas (se figur).

Schematisk figur som visar ett spegelvänt skjutparti med 1 dörr respektive ett rättvänt parti med 2 dörrar. Båda har förlängd räls (utan möte):


Schematisk figur visar rättvänd och spegelvänd orientering för skjutpartier med förlängd räls.

Infälld rälsprofil för skjutdörrsparti

Om du har möjlighet kan du fälla in rälsprofilen helt eller delvis i golvet för dörrskjutpartier för att slippa en tröskel att kliva över.

Tänk på dräneringen av skjutpartiet när du fäller in rälsen i golvet så att vattnet har någonstans att ta vägen.


Skiss visar spårbredd och spårdjup för ett skjutparti.

Spårdjupet (för att fälla in rälsprofilen) ska vara enligt följande:


Spårbredden ska vara enligt följande:

Panorama M20 Sommar M50 Vår/Höst M70 Vinter M90 Fasad M100
1-del skjutparti - 81 mm - - -
2-delat skjutparti 82 mm 81 mm 114 mm 75 mm 168 mm
3-delat skjutparti 82 mm 108 mm 152 mm 127 mm 254 mm
4-delat skjutparti 104 mm 135 mm 190 mm 179 mm -
5-delat skjutparti 126 mm 162 mm - - -
4-delat skjutparti med möte - 81 mm 114 mm - -
6-delat skjutparti med möte - 108 mm 152 mm - -
8-delat skjutparti med möte - 135 mm 190 mm - -
1 skjutbar + 1 fast del - - - - 168 mm
2 skjutbara + 2 fasta delar med möte - - - - 168 mm

Se även Ritningar för fler detaljer.